Stanovy

zájmového sdružení právnických osob

 

Článek I.

Název, sídlo a právní forma

 

1. Název zájmového sdružení právnických osob je:

Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky,

ve zkratce USBS ČR

při styku se zahraničím pak

UNION OF PRIVATE SECURITY SERVICE OF THE CZECH REPUBLIC,

ve zkratce UPSS CZ       

přičemž oba názvy i jejich zkratky mají stejnou platnost.

2. Sídlem zájmového sdružení právnických osob „Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky“ je:

Praha

3. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky (USBS ČR), se sídlem v Praze, Žitná 52/1578 PSČ 12000, Česká republika (dále v textu stanov rovněž jen „unie“) je právnickou osobou založenou dle ustanovení § 20f a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

 

Článek II.

Cíle a předmět činnosti unie

 

Cílem a předmětem činnosti unie je především:

  • Zahraniční zastoupení společenstev poskytovatelů bezpečnostních služeb v ČR
  • Unifikace odborné stránky v podnikání BS a definování pojmů v oblasti bezpečnostního průmyslu
  • Organizace, vedení a realizace vzdělávacích akcí v oblasti podniků zajišťujících ostrahu majetku a osob a služby soukromých detektivů; pořádání konferencí a dalších akcí v dané oblasti
  • Propagace bezpečnostního průmyslu

 

Článek II.

Členství v unii

 

1. Členství v unii je dobrovolné a výběrové, založené na uznání stanov unie a aktivním plnění členských povinností.

2. Unie byla založena zakladatelskou smlouvou uzavřenou Asociací soukromých bezpečnostních služeb české republiky (ASBS ČR) a organizací zaměstnavatelů „Security club – sdružení zaměstnavatelů“ (dále v textu stanov rovněž jen „zakladatelé“).

3. členem unie se může stát a být jím pouze právnická osoba – profesní společenstvo se sídlem v ČR, založená a řídící se podle právního řádu České republiky sdružující subjekty podnikající v oblasti bezpečnostního průmyslu mající dohromady minimálně 5000 zaměstnanců.

4. Vznik členství:

a) členství zakladatelů v unii vzniká dnem vzniku unie.

b) Členství dalších členů může vzniknout pouze za podmínek:

  • bezvýhradného přistoupení ke stanovám,
  • podílení se na nákladech unie (včetně nákladů se zahraničním zastoupením) rovným dílem,
  • vyslovení souhlasu všech dosavadních členů unie.

 

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen unie vykonává svá práva a plní své povinnosti člena unie prostřednictvím svých zástupců – členů prezidia unie.

2. Všichni členové unie jsou si ve svých právech rovni.

3. Právem člena unie je zejména:

a) aktivně se podílet na veškeré činnosti unie,

b) být informován o činnosti unie,

c) kontrolovat činnost unie a podílet se rovným dílem na výsledcích její práce,

d) nahlížet do všech dokumentů unie,

e) zjišťovat stav hospodaření unie a vyžadovat informace od odpovědných zaměstnanců unie či orgánů a vyžadovat jejich vyjádření ke stanoveným věcem,

f) využívat služeb poskytovaných unií,

g) používat vedle svého názvu logo unie s dovětkem „člen unie“

4. Člen unie je povinen zejména:

a) dodržovat stanovy, vnitřní směrnice a normy unie

b) zdržet se jednání, které by vedlo k poškození dobrého jména unie, případně jiného člena unie,

c) respektovat rozhodnutí přijaté orgány unie

d) poskytovat součinnost potřebnou k naplňování cílů unie, zejména plnění úkolů, jimiž byl pověřen, aktivně se podílet na činnosti unie,

e) informovat unii o své činnosti v souvislosti se členstvím v unii

f) plnit další povinnosti člena stanovené orgány unie,

g) při ukončení členství v unii zdržet se používání loga unie a dovětku „člen unie“ a učinit veškeré úkony potřebné k odstranění loga unie ze svých propagačních materiálů, písemností, názvů aj.

Článek V.

Majetkové poměry

 

A. Majetek unie

1. K naplnění svých cílů a předmětu činnosti disponuje unie aktivy a finančními prostředky, které tvoří majetek unie.

2. Majetek unie tvoří zejména:

a) členské vklady,

b) členské příspěvky,

c) subvence, dotace a dary členů unie i jiných osob,

d) příjmy z hospodářské činnosti unie schválené prezidiem (např. publikační činnost, pořádání výstav konferencí, seminářů a soutěží, propagační akce),

e) nehmotný majetek (ochranná známka, autorství a autorská práva z půblikační činnosti unie).

 

B. Hospodaření unie

1. Unie odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové unie ani žádná jiná právnická či fyzická osoba ani stát neručí za závazky unie. Unie neručí za závazky jiných osob (právnických či fyzických) ani státu, včetně členů unie, vyjma případů, kdy výslovně takovou záruku převzala.

2. Unie hospodaří na základě rozpočtu schváleného prezidiem. Finanční prostředky unie jsou uloženy na samostatném účtu. O čerpání prostředků je vedena evidence v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za zabezpečení vedení účetnictví a správnost podkladů zodpovídá prezidium.

3. Finanční prostředky unie jsou v zásadě určeny ke krytí nákladů souvisejících s činností unie, zejména na:

a) úhradu nákladů spojených s užíváním prostor sídla unie,

b) úhradu nákladů spojených se zahraničním zastoupením,

c) vzdělávací, propagační a další akce směřující k naplňování cílů unie,

d) zajištění a distribuci propagačních matriálů,

e) k financování dalších činností souviseních s účelem unie.

 

Článek VI.

Orgány unie

 

Orgány unie jsou:

 

A. Prezidium

B. Prezident

C. Viceprezident

 

A. Prezidium

1. O všech záležitostech unie rozhoduje prezidium.

2. Každý člen unie do prezidia jmenuje 3 (tři) své zástupce, které může kdykoliv odvolat. Jedním ze jmenovaných zástupců musí být vždy statutární zástupce člena unie.

3. Prezidium rozhoduje ve všech otázkách jednomyslně, pro každé rozhodnutí musí být dosaženo 100 % všech hlasů prezidia.

4. Hlasovací právo mají pouze prezidenti členů, každý prezident má jeden hlas. Hlasovací právo vykonává osobně anebo v zastoupení zmocněncem, zpravidla členem prezidia, na základě písemné plné moci.

5. Prezidium se schází ke svým jednáním podle potřeby, zpravidla minimálně jedenkrát měsíčně.

6. Délka období výkonu funkce člena prezidia není omezena. Výkon funkce člena prezidia zaniká okamžikem, kdy je členem unie z funkce odvolán dosavadní zástupce a na jeho místo jmenován zástupce nový.

 

B. Prezident

1. Jménem unie jedná prezident.

2. Prezident jedná samostatně. Podepisuje-li prezident za unii, k názvu unie a uvedení slova „prezident“ připojí svůj podpis.

3. prezidentem je člen zastupitelstva, kterého jmenuje prezidium.

4. Délka období výkonu funkce prezidenta činí 1 rok. Před uplynutím funkčního období výkon funkce prezidenta zaniká okamžikem, kdy je členem unie z funkce odvolána dosavadní osoba a na jeho místo jmenována osoba nová.

5. Prezidentem nemůže být jmenován bezprostředně po sobě zástupce téhož člena unie.

6. Interní předpis unie upraví podrobnosti výkonu funkce prezidenta.

7. Jméno a adresa trvalého pobytu prezidenta se zapisují do příslušného registru zájmových sdružení právnických osob.

 

C. Viceprezident

1. Viceprezident v celém rozsahu práv a povinností zastupuje prezidenta v době jeho déletrvající nepřítomnosti.

2. Viceprezident jedná samostatně. Podepisuje-li viceprezident za unii, k názvu unie a uvedení slova „viceprezident“ připojí svůj podpis.

3. Viceprezidentem je člen prezidia unie, kterého jmenuje prezidium.

4. Délka období výkonu funkce viceprezidenta činí 1 rok. Poté musí být do funkce viceprezidenta jmenován zástupce jiného člena unie. Před uplynutím funkčního období výkon funkce viceprezidenta zaniká okamžikem, kdy je členem unie z funkce odvolána dosavadní osoba a na jeho místo je jmenována osoba nová.

5. Interní předpis unie upraví podrobnosti výkonu funkce viceprezidenta unie.

6. Jméno a adresa trvalého pobytu viceprezidenta se zapisují do příslušného registru zájmových sdružení právnických osob.

7. Prezidentem a viceprezidentem nemohou být současně zástupci jednoho člena unie.

 

Článek VII.

Doba trvání a zrušení unie

 

1. Unie se zakládá na dobu neurčitou.

2. Unie se zrušuje:

a) dohodou,

b) klesne-li počet členů unie pod dva členy.

3. Pokud celé jmění unie nenabude právní nástupce, provede se před zánikem unie její likvidace. Pro likvidaci se podle ustanovení § 761 odst. 2 obchodního zákoníku přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností, nestanoví-li v době likvidace obecně závazné právní předpisy jinak. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy stejným dílem.

4. Unie zaniká vymazáním z registrace.

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze se souhlasem všech členů unie.

2. Případná neplatnost některého anebo některých ustanovení těchto stanov nezakládají absolutní neplatnost těchto stanov jako celku.

 

Článek IX.

Dodatek o změně stanov

 

1. Toto znění stanov bylo přijato dne 5. listopadu 2008 souhlasem členů unie.

2. Níže uvedení si shora uvedené přečetli. Na souhlas s obsahem těchto stanov a své svobodné vůle být těmito stanovami vázáni připojují své podpisy.

 

 

V Praze dne 5. listopadu 2008

 

Za asociaci soukromých bezpečnostních služeb ČR podepsán:

JUDr. Jiří Kameník, prezident

Petr kříž, viceprezident

Miloš Světlík, viceprezident

 

Za Security club – sdružení zaměstnavatelů:

Michal Kuník, prezident

JUDr. Miroslav Zahálka, viceprezident

Ing. Ivan Flek, viceprezident